Intervisie predikanten en kerkelijk werkers

Als predikant ben je bij uitstek iemand die met mensen werkt. Dat uit zich in je pastorale contacten, in het vormings- en toerustingswerk, in catechese, diaconaat en ook in kerkdiensten. Dagelijks doen zich onverwachte of verplichte, zinvolle of saaie, lastige of verheugende ontmoetingen en situaties voor. Het is een voortdurende stroom van interactie, waar jij, agerend of reagerend, deel van bent.

Wat is het

Begeleide intervisie biedt je de mogelijkheid om van tijd tot tijd al die min of meer vanzelfsprekende contacten en werkzaamheden onder een vergrootglas te leggen en te gebruiken als brandstof voor je ontwikkeling. Je doet dat samen met collega’s onder professionele begeleiding. Een praktische investering in jezelf, die laagdrempelig en taakgericht is en deskundig begeleid wordt.
Begeleide intervisie houdt het midden tussen collegiale consultatie en supervisie. Collega’s met gelijkwaardige functies bespreken werkgerelateerde situaties om er samen wijzer van te worden.
Dat kan om werkgerelateerde problemen gaan, waarin je via de iets afstandelijker blik van collega’s een oplossing kunt vinden. Complexe werksituaties kunnen ook aan de orde komen. Het is handig dat collega’s daarin meedenken.
Het mooie van intervisie is dat anderen jou vooruit helpen en dat jij anderen vooruit helpt. Je doet het met en voor elkaar.

Resultaat

Je ontdekt dat er altijd alternatieve manieren zijn om met een situatie om te gaan. Je leert van de oplossingen en adviezen van anderen. Ook als je eigen leervraag niet centraal staat. Begeleide intervisie verbreedt je blik.
Je leert de juiste vragen stellen aan anderen en aan jezelf. Je leert verschillende intervisiemethodieken te hanteren.
Je krijgt meer zicht op de emoties die in het werk een rol spelen en hoe je daar functioneel mee om kunt gaan. Jij hebt gevoelens, zonder dat die jou hoeven te beheersen. Vanuit dat inzicht kun je ze hanteren en waar nodig inzetten.
Bovendien levert het proces van intervisie en de wederzijdse (h)erkenning, (zelf)inzicht op; je ontwikkelt je als persoon. Als groep is er ook ontwikkeling; de groeiende onderlinge band is op zijn beurt weer een garantie voor meer verdiepende leerervaringen.

Aanpak

Bij deze begeleiding werk ik samen met ds. Riek van Haeringen*. Wij zorgen voor een taakgericht gesprek, waarin de kracht van de groep volop wordt benut. Wij beschikken over een rijk palet aan intervisiemethodieken om aan te kunnen sluiten bij de specifieke vraag van elke deelnemer. Wij waarborgen een veilige sfeer waarin iedere individuele deelnemer tot zijn of haar recht komt. Iedereen zet zich evenveel in. Hierdoor voel je je veilig genoeg om je bloot te geven en zo optimaal te leren van de ingebrachte vragen.

Drie keer 2,5 uur in een kleine groep

Begeleide intervisie werkt het beste in een kleine groep van ongeveer 5 deelnemers. Tijdens een half jaar komen we 3 keer samen. Elke bijeenkomst duurt 2 – 2,5 uur. Na die drie keer evalueren we. Ook bespreken we of de groep zelfstandig verder wil en kan. Wij bieden de begeleide intervisie regionaal aan.

Kosten

De investering in jezelf is 100 euro per keer. Dat is inclusief koffie en thee en exclusief eventuele huisvestingskosten. Bedrag te hoog? Je kunt als predikant binnen de PKN een tegemoetkoming aanvragen in het kader van Permanente Educatie. Volg daarvoor deze link. (Bart, de link komt nog)

Ook de Stichting Aanpakken geeft tegemoetkomingen voor begeleide intervisie. Zie: stichtingaanpakken.nl.

*Riek van Haeringen is emeritus predikant, supervisor, coach en counselor. Haar beroepservaring als gemeentepredikant, geestelijk verzorger in de ggz, docent beroepsvorming aan de PThU en als gestalttherapeut zijn de basis voor haar begeleidingen. Zie: dedakkapel.nl; praktijk@dedakkapel.nl

Je kunt bij een van ons informatie krijgen en je aanmelden